Welcome!

Welcome to the official BlackBerry Support Community Forums.

This is your resource to discuss support topics with your peers, and learn from each other.

  • About calizonprakan
inside custom component

About calizonprakan

About
Czy mo¿na mówiæ o polskim ogrodzie jako innym niŸli francuski czy japoñski? Moim zdaniem i tak i nie. Jeœli istnieje ogród polski to równie dobrze niemiecki, rosyjski czy hiszpañski. Ka¿dy kraj ma jak¹œ swoj¹ specyfikê i projektowanie ogrodów na danym terenie musi byæ dostosowane do rodzimych warunków. Jednak¿e czy mo¿na mówiæ, i¿ to jest jakiœ rodzaj ogrodu narodowego? Byæ mo¿e polski ogród ma czêœciej czêœæ warzywn¹, jest bardziej praktyczny. Wynika to przede wszystkim z warunków finansowych przeciêtnego naszego rodaka. Zapewnienie sobie choæby kilku warzywek w ogrodzie pozwala spaæ spokojnie kiedy inflacja szaleje. Ogrody – dzie³a sztuki z dalekiego i bliskiego Wschodu s¹ dla nas wzorem . Ogrody narodzi³y siê na wschodzie. Odgrywaj¹ istotn¹ rolê w kulturze ca³ej niemal Azji. Nawet wszak biblijn¹ opowieœæ o rajskim ogrodzie mo¿na nazwaæ bliskowschodni¹. Nie jedynie w judaizmie ogród odgrywa³ rolê religijn¹. Takie znaczenie ma w buddyzmie, przede wszystkim w jego japoñskiej odmianie. Projektowanie ogrodów zen ma pomagaæ wiernym w medytacji. Zarówno zmys³owe ogrody z po³udniowej Azji jak i schludne miniogródki Japoñczyków s¹ wzorem dla projektantów zachodnich. Rzecz jasna i my mamy jakiœ udzia³ w pomys³ach dotycz¹cych ogrodnictwa, lecz ze wschodu czerpie siê inspiracje.
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎02-19-2013 03:54 AM
BlackBerry
BlackBerry PIN
Wireless Carrier byzeze 8243
Public Statistics
Name Chonzi Tavan
Location Boston
Personal web page http://www.projektyogrodow-krakow.pl
Date Registered ‎02-19-2013 03:19 AM
Date Last Visited ‎02-19-2013 03:54 AM
Total Messages Posted 0